Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor www.dedilemmadokter.nl

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.dedilemmadokter.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door De Dilemma Dokter / Puur Puik . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website en/of via (persoonlijke) communicatiemiddelen aan u aanbieden. De Dilemma Dokter is onderdeel van Puur Puik.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Dilemma Dokter / Puur Puik is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij De Dilemma Dokter / Puur Puik.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met De Dilemma Dokter / Puur Puik te mogen claimen of te veronderstellen.

De Dilemma Dokter / Puur Puik streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of (uitkomsten van) diensten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze diensten te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. De Dilemma Dokter / Puur Puik aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij eventueel via hyperlinks mochten verwijzen.

Aansprakelijkheid:

De Dilemma Dokter / Puur Puik aanvaardt geen aansprakelijkheid cq kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de eventuele gevolgen/consequenties die voort zouden kunnen vloeien uit opvolging van het gegeven advies, de afnemer van deze dienst is in alle gevallen zelf verantwoordelijk voor zijn eigen acties. Het doel van deze dienst, raadpleging cq het gegeven advies is om opties weer te geven en/of om nieuwe inzichten te verkrijgen die cliënt zelf in overweging kan nemen zodat cliënt zijn/haar eigen besluit kan vormen !

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.dedilemmadokter.nl op deze pagina.

 

ALGEMENE DISCLAIMER:
De dilemma dokter zal nooit illegale of onzuivere opties adviseren. Het doel van de raadpleging is om opties weer te geven die cliënt zelf in overweging kan nemen zodat cliënt zijn/haar eigen besluit kan vormen. De adviezen in dit consult zijn bedoeld als gids, de dilemma dokter kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de consequenties.